1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marek Tryner, IČ: 86892509 se sídlem: U lipové aleje 719/26, Praha 10 – Dubeč, 107 00 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: U lipové aleje 719/26, Praha 10 – Dubeč, 107 00
email: info@mtbrzdy.cz
telefon: +420 606 770 993

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Správce dále zpracovává soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- Základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
-
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ


Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
-
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE PROVÁDĚNO SPRÁVCEM, OSOBNÍ ÚDAJE VŠAK PRO SPRÁVCE MOHOU ZPRACOVÁVAT I TITO ZPRACOVATELÉ:


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977
- provozovatel účetního systému ABRA Flexi s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha, IČ 28019920
- poskytovatel přepravních služeb Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306
- poskytovatel přepravních služeb 
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ 61329266
- poskytovatel chatovací aplikace Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, Brno, 602 00, IC 03668681
- hodnocení kvality nákupu Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín, 186 00, IC 02387727
- poskytovatel účetnictví Vlasta Horinová, se sídlem Sedláčkova 119, Říčany, 251 01, IC 40037657
- poskytovatel účetnictví EPADUS s.r.o., Štěrboholská 184/28, Praha 10 - Hostivař, 102 00, IC 24685313
- poskytovatel platební brány GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb:

- cloudové úložiště iCloud poskytované spol. Apple Distribution International se sídlem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika, DIC IE9700053D
- mailingový systém MailChimp poskytovaný spol. The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. DIC ARN 300009031713

6. VAŠE PRÁVA


Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním dat, zálohováním, bezpečnostními hesly, fyzickými zámky

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.6.2022.